Deze algemene voorwaarden  zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte in zake diensten tussen Vevida BV, gevestigd in Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder nummer: 02079565 (hierna: “Vevida BV”) en haar wederpartij (hierna: “Klant”). Naast deze algemene voorwaarden maakt ook de – verwerkersovereenkomst – integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Vevida BV en de klant

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht per 25 mei 2018.

Download deze voorwaarden in PDF formaat.

Link naar deze kopArtikel 1. Definities

 1. Account: de klantennaam waarmee de Klant toegang krijgt tot het Systeem van VEVIDA BV.
 2. E-mailadres: een op naam van de Klant gestelde adrescode voor het uitwisselen van elektronische berichten via het Internet.
 3. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met VEVIDA BV een Overeenkomst heeft gesloten.
 4. Handleiding: programmatuur en klantendocumentatie die VEVIDA BV gedurende de Overeenkomst aan de Klant beschikbaar stelt ten behoeve van toegang tot het Systeem en het Internet.
 5. Log-in procedure: de procedure voorgeschreven door VEVIDA BV teneinde de Klant in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het Systeem en het Internet.
 6. Request for Comments (RFC): een verzameling technische en organisatorische Richtlijnen en beschrijvingen van op Internet gangbare protocollen, procedures en programmatuur en concepten alsmede voor het gebruik daarvan.
 7. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in de Request for Comments (RFC) 1855 en toekomstige aanpassingen hiervan.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst tussen VEVIDA BV en een Klant op grond waarvan VEVIDA BV Diensten worden verricht.
 9. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 10. Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee VEVIDA BV haar diensten voor de Klant uitvoert.
 11. Website: een of meerdere geïntegreerde internetpagina’s, die worden voorafgegaan door een homepage.
 12. VEVIDA BV Diensten: de diensten die door VEVIDA BV ten behoeve van Klanten worden verricht.
 13. Productieomgeving: Die onderdelen van het Systeem die zijn bedoeld voor gebruik met volledig ontwikkelde, afgeronde producten.
 14. Testomgeving: Die onderdelen van het Systeem die uitdrukkelijk zijn aangewezen voor het gebruik voor ontwikkel- en testdoeleinden.
 15. Reservekopie (back-up): het bewaren van de gegevens/bestanden van de klant door VEVIDA BV of de Klant zelf teneinde deze op een later moment te kunnen herstellen.

Link naar deze kopArtikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen VEVIDA BV en de Klant, uit welken hoofde dan ook, voor zover door de betrokken partijen niet schriftelijk uitdrukkelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
 2. Alle door VEVIDA BV gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk is aangegeven. Toepasselijkheid van eventuele algemene of inkoopvoorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat VEVIDA BV een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraag-/machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, de aspirant-klant zich via de website van VEVIDA BV of via e-mail voor de diensten heeft aangemeld, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant diensten door VEVIDA BV aan deze ter beschikking zijn gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door VEVIDA BV mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is VEVIDA BV gehouden al hetgeen VEVIDA BV reeds heeft ontvangen aan de Klant terug te betalen. VEVIDA BV kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren.
 4. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:235 lid 2 Burgerlijk Wetboek is VEVIDA BV niet gebonden aan afwijkingen van de aanbieding van VEVIDA BV die voorkomen in de aanvaarding door de Klant.
 5. VEVIDA BV is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking via de website van VEVIDA BV van kracht.

Link naar deze kopArtikel 3. Prijzen

 1. De Klant is afhankelijk van de te leveren VEVIDA BV dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij in de Overeenkomst of anderszins anders is vermeld.
 2. VEVIDA BV is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk een (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de website van VEVIDA BV. De Klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van artikel 15.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

Link naar deze kopArtikel 4. Betaling

 1. De aan VEVIDA BV verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum het verschuldigde bedrag te betalen.
 2. Indien de Klant niet binnen de termijn van artikel 4.1 betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van Klant. Deze kosten zijn gebaseerd op de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

Link naar deze kopArtikel 5. Herroepingsrecht

 1. Een particuliere klant zal na afsluiten van de Overeenkomst 14 dagen de tijd hebben om af te zien van de Overeenkomst.
 2. Indien de particuliere Klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht, zoals in artikel 5.1, zal VEVIDA BV de reeds betaalde vergoeding voor diensten terugstorten op de rekening van de klant, dit met aftrek van het gebruikte deel van de Overeenkomst.

Link naar deze kopArtikel 6. Verplichtingen van VEVIDA BV

 1. VEVIDA BV spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:
  • het verlenen van aansluiting op het Systeem aan de Klant voor de in de Overeenkomst bepaalde VEVIDA BV Diensten;
  • het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het Systeem met het Internet gemaakt kunnen worden;
  • de beveiliging van (persoons)gegevens die opgeslagen worden in de uitvoering van de Overeenkomst;
 2. VEVIDA BV garandeert geen onbelemmerde toegang tot het Systeem en het Internet. Evenmin garandeert VEVIDA BV dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de VEVIDA BV Diensten.
 3. VEVIDA BV is uitsluitend verplicht een reservekopie (back-up) te maken voor de Klant indien de Klant een pakket heeft aangeschaft waarbij deze service is inbegrepen. VEVIDA BV spant zich in duidelijkheid te verschaffen over de aanwezigheid van een back-up service in de pakketten.

Link naar deze kopArtikel 7. Beschikbaarheid van de Dienst

 1. VEVIDA BV zal zich inspannen om een optimale beschikbaarheid van haar systemen en toegang tot door VEVIDA BV opgeslagen data te realiseren en aan haar verplichtingen uit Artikel 6 te voldoen, maar biedt hierover geen garanties voor zover zij dit niet in een Service Level Agreement (SLA) hebben opgenomen. Bij het ontbreken van een Service Level Agreement geldt ten opzichte van de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 2. VEVIDA BV zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden, maar dit brengt geen verplichting mee om alle patches of updates te installeren. VEVIDA BV is gerechtigd updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel het uitvoeren van de diensten van VEVIDA BV niet ten goede komt.
 3. VEVIDA BV doet er alles aan om haar klanten te beschermen tegen gevaren op het gebied van de snelheid van haar service en het beschermen van de persoonsgegevens die VEVIDA BV bezit van zijn Klanten. Hiervoor neemt VEVIDA BV de volgende maatregelen:
  • Anti-DDoS: Redundant uitgevoerde stateless firewalls om DDoS aanvallen tegen te gaan van buiten haar netwerk. Daarnaast is Vevida aangesloten bij de NAWAS om DDOS aanvallen die haar externe bandbreedte overschrijden, te blokkeren;
  • Stateful firewalls: Redundant uitgevoerde stateful firewalls om alle verkeer te blokkeren met uitzondering van expliciet toegestaan verkeer;
  • Verschillende maatregelen om brute-force aanvallen te stoppen op e-mail en webservers;
  • Toegangscontrole tot de servers is beperkt tot Accounts en systeembeheerders, waarbij gebruik wordt gemaakt van Kerberosgebaseerde Active Directory of LDAP authenticatie;
  • Fysieke toegang tot de systemen van Vevida BV is beperkt tot systeembeheerders van Vevida BV en alleen mogelijk met behulp van genummerde sleutels. Toegang tot de datacentra en de verschillende ruimtes wordt geregistreerd en hiervoor is een proximity key card nodig. De datacentra hebben 24/7 video monitoring en on-site personeel. De datacentra beschikken over een ISO-27001 certificering.

Link naar deze kopArtikel 8. Verplichtingen van de Klant

 1. De Klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden.
 2. De Klant stelt VEVIDA BV zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.
 3. De Klant is aansprakelijk voor al het gebruik (ook dat door eventuele derden) dat via zijn Account van de VEVIDA BV Diensten wordt gemaakt.
 4. De Klant is verplicht iedere keer dat hij de VEVIDA BV Diensten wil beëindigen, op de in de Handleiding beschreven wijze uit te loggen. Schade en kosten als gevolg van onoordeelkundig uitloggen komen voor rekening van de Klant.
 5. De Klant onthoudt zich ervan overige Klanten of Internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan het Systeem. Het is de Klant verboden processen of programma’s – al dan niet via het Systeem – te gebruiken waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks VEVIDA BV, overige klanten of Internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen. Het is de Klant slechts toegestaan processen of programma’s te gebruiken indien er een directe, door VEVIDA BV toegestane,
  verbinding met het Systeem bestaat.
 6. De verantwoordelijkheid voor het up-to-date houden van de software die het mogelijk maakt voor VEVIDA BV om het systeem goed te kunnen beveiligen en de in artikel 16.5 genoemde maatregelen te nemen, ligt bij de Klant zelf.
 7. Het is de Klant niet toegestaan het Systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette, bepalingen in de toepasselijke Request for Comments (RFC) de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
  • het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mails met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
  • het handelen in strijd met rechten van intellectuele of industriële eigendom (databankrechten daaronder begrepen) van derden;
  • het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie;
  • seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  • het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet (hacken).
 8. De Klant is gebonden aan de hoeveelheid zoals beschreven in de Overeenkomst. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is VEVIDA BV bevoegd, ten behoeve van het goed functioneren van de VEVIDA BV Diensten, informatie te verwijderen.
 9. Het is de Klant niet toegestaan om in de Productieomgeving testen uit te voeren danwel software te ontwikkelen. Testen moeten worden gedaan in een daarvoor bedoelde Testomgeving om schade aan de website van de klant en derden te voorkomen.
 10. De Klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het Systeem mogelijk te maken.
 11. VEVIDA BV is, zonder dat VEVIDA BV tot enige schadevergoeding jegens de Klant zal zijn gehouden, gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de Klant verstrekte aansluiting op het Systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, op te schorten of aan deze aansluiting nadere voorwaarden te stellen, indien en zo lang de Klant handelt (of vermoed wordt dit te doen) in strijd met het gestelde in de artikelen 8.1 tot en met 8.9.  De Klant vrijwaart VEVIDA BV tegen alle aanspraken van
  derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de Klant van het Account, het Systeem of het Internet, dan wel door het niet nakomen van de Klant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
 12. De Klant is altijd verantwoordelijk voor wat er zich afspeelt op de website van de Klant, ook als de Klant handelingen verricht die andere Klanten van VEVIDA BV hinderen op het gebied van toegankelijkheid en snelheid van het product dat zij bij VEVIDA BV in gebruik hebben.

Link naar deze kopArtikel 9. Notice and takedown

 1. VEVIDA BV hanteert een notice and takedown systeem op het gebied van klachten over onrechtmatige of strafbare informatie. VEVIDA BV is zelf niet aansprakelijk voor wat de Klant doet op een Website maar zal wel klachten over de onrechtmatigheid of strafbaarheid van informatie van de Klant onderzoeken.
 2. Onverminderd door enige garanties over prestatie gegeven door VEVIDA BV is VEVIDA BV gerechtigd om informatie die geplaatst is op de Website van de Klant te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren in gevallen van verdenking van het plaatsen van onrechtmatige of strafbare informatie op de Website van de Klant.

Link naar deze kopArtikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Bij het maken van kopie‘n is het de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industri‘le eigendom uit de Handleiding te verwijderen of te wijzigen.
 2. VEVIDA BV zal de Klant vrijwaren tegen elke rechtsvordering die gebaseerd is op de bewering dat door VEVIDA BV zelf ontwikkelde materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat de Klant VEVIDA BV onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan VEVIDA BV.
 3. De Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan VEVIDA BV verlenen om zich, zo nodig in naam van de Klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.
 4. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de Klant in de materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
 5. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door VEVIDA BV zelf ontwikkelde materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industri‘le eigendom of indien naar het oordeel van VEVIDA BV een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal VEVIDA BV zorg dragen dat de Klant de ter beschikking gestelde of functioneel gelijkwaardige andere materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.
 6. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van VEVIDA BV wegens schending van rechten van intellectuele of industri‘le eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van VEVIDA BV voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de materialen in een niet door VEVIDA BV gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door VEVIDA BV geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de door VEVIDA verstrekte materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

Link naar deze kopArtikel 11. Aansprakelijkheid

 1. VEVIDA BV aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. VEVIDA BV is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt door tekortkomingen van VEVIDA BV bij de uitvoering van de Overeenkomst. Met name is VEVIDA BV niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: Onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het Systeem of het internet, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de Klant, handelingen van andere klanten of Internetgebruikers, log-in-procedure, Account en E-mailadressen. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 35,-. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 3. De totale aansprakelijkheid van VEVIDA BV voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materi‘le beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 150,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 4. De in artikel 11.2 en 11.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van VEVIDA BV.
 5. Aansprakelijkheid van VEVIDA BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 6. VEVIDA BV is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het niet voldoen aan artikel 8.6 door de klant.
 7. Schade voor de Klant of aan derden die is ontstaan door het handelen in strijd met artikel 8.9 komt voor de rekening van de Klant.
 8. VEVIDA BV is niet aansprakelijk voor het functioneren van de telecommunicatie- infrastructuur en de bijbehorende randapparatuur van derden of voor niet-nakoming van verplichtingen van derden waarvan VEVIDA BV zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
 9. VEVIDA BV is niet aansprakelijk voor het maken van een back-up voor Klanten die een pakket hebben aangeschaft waarbij deze service niet is inbegrepen.
 10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij VEVIDA BV meldt.
 11. De Klant die handelt in strijd met zijn verplichtingen onder de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor VEVIDA BV voortvloeiende schade.

Link naar deze kopArtikel 12. VEVIDA BV diensten

 1. VEVIDA BV verleent voor toegang tot het Systeem en het Internet aan de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het Systeem voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken.
 2. VEVIDA BV biedt de Klant de mogelijkheid een Website te openen. VEVIDA BV stelt hiertoe beperkte schrijfruimte beschikbaar. Indien VEVIDA BV in opdracht van de Klant een Website ontwerpt, berusten alle intellectuele en industriële eigendomsrechten ter zake van die Website uitsluitend bij VEVIDA BV, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 3. VEVIDA BV is gerechtigd de Klant de toegang tot het Systeem te ontzeggen of te beperken, indien de Klant in een kalendermaand de in de Overeenkomst overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt. De Klant is gehouden aan VEVIDA BV de redelijke kosten ter grootte van die overschrijding te betalen. VEVIDA BV zal een ontzegging of beperking eerst vijf (5) dagen nadat de Klant hiervan door VEVIDA BV op de hoogte is gesteld, effectueren. VEVIDA BV is niet aansprakelijk voor vergoeding van enige schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De administratie van VEVIDA BV levert voor partijen bindend bewijs op ter zake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Link naar deze kopArtikel 13. Aanvraag domeinnamen en SSL-certificaten

 1. Indien VEVIDA BV voor de Klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam of een SSL-certificaat, zijn de volgende
  bepalingen van toepassing.
 2. Voor de aanvraag en het gebruik van een domeinnaam of SSL-certificaat zijn de procedures en regels van de instanties die
  verantwoordelijk zijn voor de uitgifte van domeinnamen of SSL-certificaten medeverantwoordelijk. Onder dit soort instanties valt de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).
 3. VEVIDA BV is niet aansprakelijk voor het verliezen van de rechten om een domeinnaam te gebruiken of het niet kunnen gebruiken van een domeinnaam indien tussentijds door een derde dezelfde domeinnaam wordt aangevraagd.
 4. VEVIDA BV heeft in deze procedure slechts een bemiddelende rol en de Klant vrijwaart en houdt VEVIDA BV schadeloos voor alle schade die verband houdt met het gebruik van een domeinnaam of SSL-certificaat.
 5. In geval de Klant in gebreke blijft van een nakoming, nadat door VEVIDA BV uitdrukkelijk schriftelijk een termijn is gesteld waarin er moest worden nagekomen, heeft VEVIDA BV het recht de domeinnaam en/ of het SSL-certificaat ontoegankelijk of onbruikbaar te maken.
 6. Indien een Klant onder meerdere Accounts of klantnummers bij VEVIDA BV geregistreerd staat, rusten de rechten uit art 13.5 op al deze domeinnamen en/of SSL-certificaten.
 7. In geval van ontbinding vanwege wanprestatie van de Klant is VEVIDA BV gerechtigd de domeinnaam en/of het SSL-certificaat op te heffen.
 8. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste domeinnaam en VEVIDA BV is nooit aansprakelijk voor eventuele typfouten van de Klant en de kosten die ontstaan bij de inschrijving van een domeinnaam die met een spelfout door de Klant is opgegeven. In het geval er onjuiste domeinnamen worden besteld, wordt ook het registratietarief niet vergoed.
 9. VEVIDA BV geeft geen garantie wat betreft de beschikbaarheid van de domeinnaam op het moment van de aanvraag hiervan. Eventuele schade door het niet beschikbaar zijn van de domeinnaam komen voor rekening van de Klant.
 10. VEVIDA BV zal voor het aanvragen van de domeinnaam of SSL-certificaten de persoonsgegevens van de Klant die nodig zijn voor de aanvraag naar de desbetreffende instantie sturen.
 11. De prijzen voor het houden van de domeinnaam bij de daarvoor bestemde instanties kunnen veranderen en de kosten hiervoor zullen aan de Klant worden doorberekend.

Link naar deze kopArtikel 14. Beheer van het systeem

 1. VEVIDA BV is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het Systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door VEVIDA BV te verrichten aanpassingen aan of verbeteringen van het Systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Klant jegens VEVIDA BV ontstaat.
 2. VEVIDA BV is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de login procedure, het Account en in de E-mailadressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Klant jegens VEVIDA BV ontstaat. VEVIDA BV zal in een dergelijk geval de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Link naar deze kopArtikel 15. Duur en einde van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de duur van een jaar, tenzij anders overeengekomen. De Overeenkomst zal stilzwijgend worden verlengd met eenzelfde termijn voor zakelijke Klanten, tenzij een der partijen uiterlijk één (1) maand voor ommekomst van de dan lopende termijn aan de andere partij te kennen geeft de Overeenkomst niet te zullen verlengen. Voor particuliere Klanten zal de overeenkomst na een jaar overgaan in een maandelijks opzegbare overeenkomst. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per fax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop VEVIDA BV de opzegging ontvangt.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 15 leden 3 en 4 komt aan elk der partijen de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
 3. Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Klant in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens VEVIDA BV te voldoen, is VEVIDA BV gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij overeengekomen VEVIDA BV dienst(en) op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat VEVIDA BV tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan VEVIDA BV verder toekomende rechten.
 4. VEVIDA BV is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de VEVIDA BV Diensten te staken indien:
  • de Klant aan VEVIDA BV valse en/of onjuiste hem betreffende Persoonsgegevens heeft doorgegeven;
  • de Klant de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
  • de Klant in strijd handelt met artikel 8.1 tot en met 8.9;
  • ten aanzien van de Klant faillissement wordt aangevraagd;
  • de Klant (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend;
  • de onderneming van de Klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
 5. Na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal VEVIDA BV de door de Klant verstrekte en door haar bewerkte fysieke bestanden en de Persoonsgegevens verwijderen, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de Overeenkomst of indien VEVIDA BV anderszins gerechtigd is over deze gegevens te beschikken.

Link naar deze kopArtikel 16. Beveiliging en privacy

 1. De Klant geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan VEVIDA BV zijn Persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratie en beheerstaken van VEVIDA BV. Deze Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor VEVIDA BV en worden niet aan derden verstrekt, tenzij VEVIDA BV hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 2. VEVIDA BV onthoudt zich van het inzien van (persoonlijke) e-mail en/of bestanden van Klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij VEVIDA BV hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de Klant handelt (of wordt vermoed te handelen) in strijd met artikel 8.1 tot en met 8.9 van deze algemene voorwaarden.
 3. Voor zover VEVIDA BV middels de VEVIDA BV Diensten Persoonsgegevens ten behoeve van de Klant verwerkt, doet VEVIDA BV dit als bewerker van Persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Klant zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verantwoordelijke in de zin van de Wbp voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart VEVIDA BV tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.
 4. VEVIDA BV legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 5. De verantwoordelijkheid van het melden van datalekken ligt uitsluitend bij VEVIDA BV als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens van Klanten zelf die door VEVIDA BV worden opgeslagen.
 6. Indien door de Klant middels de VEVIDA BV Diensten Persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie worden getransporteerd, vrijwaart de Klant VEVIDA BV tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze Persoonsgegevens worden uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de Wbp.
 7. Indien naar het oordeel van VEVIDA BV een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van VEVIDA BV of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is VEVIDA BV gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 8. Bij persoonsgegevens van derden die worden opgeslagen op of via de website van de Klant rust de meldplicht voor het doorbreken van de beveiliging volledig op de Klant, ook als deze gebruik maakt van het Systeem van VEVIDA BV.

Link naar deze kopArtikel 17. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzakendie redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan VEVIDA BV niet in staat is haar verplichtingen jegens de Klant na te komen.Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en storingen in netwerken alsmede niet-toerekenbare tekortkomingen van derden waarvan VEVIDA BV zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
 2. VEVIDA BV heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat VEVIDA BV haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van VEVIDA BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door VEVIDA BV niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

Link naar deze kopArtikel 18. Nietigheid bepalingen

 1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Link naar deze kopArtikel 19. Forumkeuze

 1. Op elke Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement Groningen (Nederland) is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomsten, onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen.
 2. Indien de Klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de forumkeuze van artikel 19.1, is hij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat VEVIDA BV een beroep op artikel 19.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.